Podniková ekologie

Uvedeme Váš podnik do plného souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší či nakládání s chemickými látkami a přípravky. Připravíme Vás na audit podle normy ČSN EN ISO 14001.

Kvalifikovaně Vás zastoupíme v jakémkoli řízení ve věcech práva životního prostředí, od vyřízení žádosti po zpracování a podání odvolání či správní žaloby. Nemusíte se zabývat oborem, kterým se detailně zabývají jiní. Věnujte se plně svojí vlastní profesi a na podnikovou ekologii si objednejte nás.

Naše firma za Vás vše vyřídí rychle, bezchybně a s plnou právní odpovědností za výsledek. Pro případ způsobení škody nesprávným postupem, včetně uložení sankce v důsledku takového nesprávného postupu, jsme pojištěni! 

Jako externí specialisté jsme výrazně levnější, než ekolog v pracovním poměru, přičemž: 

  • plně odpovídáme za systém podnikové ekologie klienta, včetně odpovědnosti za škodu ve formě pokuty uložené v důsledku našeho selhání (tato odpovědnost je pojištěna)
  • plně zastupujeme klienta (na základě univerzální plné moci), kvalifikovaně komunikujeme s úřady (samozřejmostí je nejen detailní znalost ekologické legislativy, ale též nadprůměrná znalost systému veřejné správy v oboru, správního práva, místních zvyklostí...)
  • jsme flexibilní, máme systémový přístup, včetně vazeb na systémy řízení dle ČSN EN ISO 14001 (certifikovaný auditor systémů EMS dle cit. normy)
  • máme zkušenosti s řešením komplikovaných případů v rámci uplatnění opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů státní správy (odvolání)
  • máme odborné předpoklady pro zastupování nejen před orgány státní správy všech stupňů, ale též před správním soudem v případě soudního přezkumu rozhodnutí (jinými slovy - klient nemusí investovat do advokáta...)

Služby poskytujeme samostatně vlastním jménem, ale jsme schopni je poskytovat též v rámci facility managementu ve spolupráci s profesionálními správci budov a zařízení.  

Naši odborníci, výhradně VŠ vzdělaní v oborech technická chemie, ochrana životního prostředí a právo životního prostředí, Vám poradí, zpracují dokumenty nebo Vás zastoupí před orgány veřejné správy v těchto oblastech:

Nakládání s odpady

průběžná evidence odpadů, hlášení o produkci a nakládání s odpady, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (skladování, úprava odpadů), zařazení odpadů podle katalogu odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů, souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, odpadový hospodář, doporučení vhodného způsobu likvidace odpadů

Chemické látky a přípravky

povinnosti při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, dovoz, uvedení na trh a do oběhu a distribuce nebezpečných látek, registrace, způsob balení a označování látek a přípravků, havarijní plán, bezpečnostní listy, prevence závažných havárií, hodnocení závažných rizik

Ochrana ovzduší

zařazení mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, provozní řád zdroje znečišťování, provozní evidence, regulační řád zdroje znečišťování, hlášení o poplatku za znečišťování ovzduší, vyřizování povolení staveb a provozu zdrojů znečišťování ovzduší, zásady správné zemědělské praxe

Ochrana vod

nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami, povolení k odběru povrchových a podzemních vod, povolení k vypouštění odpadních vod, kanalizační řád, havarijní plán, povodňový plán, provozní řád ČOV, provozní řád úpravny vody, poplatkové hlášení, poplatkové přiznání, měření vodotěsnosti jímek

IPPC

žádost o vydání integrovaného povolení, zastoupení ve všech jednáních v rámci procesu vyřizování integrovaného povolení, aktualizace integrovaného povolení, komunikace s centrální ohlašovnou MŽP, hlášení do integrovaného registru znečišťování

ISO 14001

enviromentální hodnocení, enviromentální politika, enviromentální aspekty, dokumentace EMS, příprava na certifikační a recertifikační audit, výkon funkce interního auditora

Hodnocení rizik ekologické újmy

zpracování hodnocení rizik ekologické újmy podle nař. vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (ve vazbě na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě). Subjekty provozující činnosti dle přílohy č. 1 zákona byly povinny provést hodnocení rizik ekologické újmy do konce roku 2012.

Osvobození od ekologické daně

zastoupení před celním úřadem ve věci získání povolení k nabytí zemního plynu osvobozeného od ekologické daně - povolení k nabytí elektřiny osvobozené od ekologiké daně, ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.