Ochrana vod

V oblasti ochrany vod a vodního hospodářství nabízíme tyto služby:

  • Zajištění vydání povolení k odběru podzemních vod, povolení k vypouštění odpadních vod (zpracování žádostí včetně veškeré relevantní dokumentace, zastoupení ve správním řízení)
  • Zajištění vydání jakýchkoli dalších vodohospodářských povolení (např. povolení k užívání vodního díla, stavební povolení k vodnímu dílu, povolení k činnostem uvedeným v §14 vodního zákona…)
  • Zpracování a podání poplatkového hlášení a poplatkového přiznání za odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  • Zpracování havarijního plánu dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. (včetně vyhotovení situačních plánků a havarijních karet pro vyvěšení a dále projednání a zajištění schválení havarijního plánu příslušným vodoprávním úřadem)
  • Zpracování povodňového plánu (včetně projednání s příslušným správcem povodí, zajištění souladu dokumentu s povodňovými plány měst a obcí, projednání s vodoprávním úřadem obce s rozšířenou působností)
  • Zpracování provozních a manipulačních řádů vodních děl, zpracování kanalizačních řádů (včetně projednání a schválení orgánem veřejné správy)
  • Zajištění legalizace vlastních zdrojů vody (studní a vrtů) (zaměření studny, zajištění hydrogeologického posouzení a pasportizace studny, projednání s příslušným správcem povodí a následné vyřízení povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod)
  • Zastoupení ve správním řízení ve věci uložení sankce za porušování vodoprávních předpisů
  • Posouzení způsobu provozování čistírny odpadních vod a návrh změn provozu za účelem snížení obsahu znečišťujících látek v odtoku z čistírny

Sídlo společnosti

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Pod Návsí 88/4
196 00 Praha 9 – Čakovice

IČ: 266 98 277
DIČ: CZ266 98 277

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 88124

Kontakty

Telefon

+420 267 910 206

E-mail pro obecné dotazy

info@chemeko.cz

Datová schránka

6isvn7y

Může vás zajímat

  • GDPR

Mapa